Mission & Vision
Thailand Crypto Beach Association (TCBA)

คริปโตบีชคือ ?

สมาคมที่สร้างระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัล และเทคโนโลยีบล็อกเชนในจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรกลางในการสร้างระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชนในจังหวัดภูเก็ตให้เป็นต้นแบบแก่ประเทศไทย และพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางด้านบล็อกเชนที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของโลก

พันธกิจ

พันธกิจ

ให้บริการที่ปรึกษาภาคราชการ ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การให้คําปรึกษาในการรับสินทรัพย์ดิจิทัล การให้คําปรึกษาในการนําเทคโนโลยีบล็อกเชนไปใช้ การจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับชาติ และนานาชาติ

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

 1. ส่งเสริมการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชน ได้แก่ การเป็นศูนย์ซื้อขายเงินดิจิทัล การเป็นศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล การเป็นนายหน้าซื้อขายเงินดิจิทัล การเป็นนายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล การเป็นผู้ค้าเงินดิจิทัล และการเป็นผู้ค้าโทเคนดิจิทัล เป็นต้น
 2. ส่งเสริมธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมให้ใช้สินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชนอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น อสังหาริมทรัพย์ โรงแรมห้องพัก การท่องเที่ยว ร้านค้า ร้านอาหาร สปา และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. เป็นศูนย์กลางการสื่อสารด้านสินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชนแก่ประชาชน และผู้ประกอบการในท้องถิ่นเพื่อให้เข้าใจ เข้าถึง ทันต่อเหตุการณ์ และเป็นการเพิ่มโอกาสในการประกอบธุรกิจ
 4. ร่วมกับสถาบันการศึกษาในด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชนตลอดจนเป็นศูนย์ฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก อันประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป นักธุรกิจ นักลงทุน นักพัฒนาซอฟต์แวร์ Miner และผู้สนใจลงทุน ICO เป็นต้น
 5. เป็นที่ปรึกษาด้านสินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชน ในด้านกฎหมาย การเข้าถึงเทคโนโลยี การพัฒนา และการใช้ประโยชน์
 6. เป็นศูนย์วิจัยทางด้านสินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อก่อให้เกิดการลงทุนในธุรกิจ Start up
 7. กํากับดูแลสมาชิกให้มีระเบียบ และได้มาตรฐานเป็นไปตามขอบเขตที่กฎหมายกําหนด
สมาชิกของสมาคม

สมาชิกของสมาคม

 1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ ประเภทสมาชิกสามัญภายในสมาคม คือ นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจและมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจในรูปแบบสินทรัพยดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชน
  โดยมีประเภทสมาชิกดังน

  ประเภท ก ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

  ประเภท ข ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการรับสินทรัพย์ดิจิทัล

  ประเภท ค ผู้ประกอบธุรกิจและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ใช้สินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชน

  ประเภท ง ผู้ประกอบธุรกิจในด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีบล็อกเชน

  ประเภท จ สื่อมวลชนด้านสินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชน

  ประเภท ฉ สถาบันการศึกษาและศูนย์ฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชน

  ประเภท ช ศูนย์วิจัยทางด้านสินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อการลงทุน


 2. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติ หรือทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการคุณแก่สมาคม ซึ่งคณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม
pitch your idea page